Algemene Voorwaarden van nagelstudio Natasha,s Nails

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagelstudio Natasha’s Nails en een cliënt waarop nagelstudio Natasha’s Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

Nagelstudio Natasha’s Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de

wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, in de studio ,per e-mail, per sms of whatsapp  gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan nagelstudio  Natasha’s Nails  middels bekend telefoonnummer  06-46153889

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent nagelstudio  Natasha’s Nails 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag nagelstudio Natasha’s Nails  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Nagelstudio  Natasha’s Nails  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

Nagelstudio Natasha's Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in nagelstudio Natasha's Nails. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio Natasha's Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via betaalverzoek te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet nagelstudio Natasha’s Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Natasha’s Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart.

 

Nagelstudio Natasha’s Nails  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Natasha's Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

Nagelstudio Natasha’s Nails  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld

of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Natasha's Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Nagelstudio  Natasha’s Nails  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat nagelstudio Natasha’s Nails  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Natasha’s Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

9. Garantie

Nagelstudio Natasha’s Nails  geeft de cliënt 2 weken  (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden

door een andere nagelstudio.

• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.

• De cliënt andere producten dan de door nagelstudio  Natasha's Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de

kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder,

niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken

niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiks-

aanwijzing heeft gebruikt.

• De cliënt jonger dan 16 jaar is.

• De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed)

 

10. Beschadiging & diefstal

Nagelstudio Natasha’s Nails  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio  Natasha’s Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch

binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van nagelstudio Natasha’s Nails  en de behandelende stylist. Nagelstudio Natasha’s Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal nagelstudio Natasha’s Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien nagelstudio Natasha’s Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

12. Nail art

Indien nagelstudio Natasha’s Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij nagelstudio Natasha’s Nails . Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan nagelstudio Natasha’s Nails. Nagelstudio Natasha’s Nails  mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien

de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft nagelstudio Natasha’s Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

14. Roken

In de salon mag niet gerookt worden

 

15. Salon

In de salon is ruimte voor maximaal 3 cliënten. Meer dan 3 cliënten worden niet niet in de salon toegelaten.

 

16. Recht

Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Natasha’s Nails  en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

17. Leeftijd

 

De minimale leeftijd die Natasha’s Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of acryl) is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming onder de 16 jaar  van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Natasha’s Nails.